Panaszkezelési szabályzat


A GAUDIUM CAPITAL Kft.

Panaszkezelési szabályzata

 

1. A szabályzat célja

 

A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991.évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó Gaudium Capital Kft. tevékenysége, munkája során felmerülő panaszok, kérelmek jogszerű kezelése, illetve a szervezetek által végzett speciális tevékenység valamennyi résztvevőjének jogi és szakmai biztonságának növelése.

 

A panaszkezelési szabályzat szabályozza az ügyfelek bejelentéseinek, panaszainak, továbbá javaslatainak fogadását, kivizsgálását, illetve megoldását. A jelen Panaszkezelési Szabályzat célja továbbá a panaszok ügyintézésével összefüggő feladatok, kompetenciák és eljárások a felszámoló szervezeten belüli, illetve a felülvizsgálati szervek munkája egységes rendjének kialakítása.

 

2. A Szabályzat hatálya

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Gaudium Capital Kft., mint felszámoló szervezet tagjaira, valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedőkre is, továbbá Ügyfél által előterjesztett panasz a társaságon belüli kezelésére, feldolgozására és megválaszolására.

 

A Panaszkezelési szabályzat illeszkedik az 1991. évi XLIX. Törvényhez a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról, a 2006. évi V. törvényhez a cég nyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, a Felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) sz. rendelethez, valamint a Felszámolók és vagyonfelügyelők Országos Egyesületének Alapszabályához, Szervezeti és Működési Szabályzatához, illetve Etikai Kódexéhez.

 

3. Értelmező rendelkezések

 

Panasz: minden olyan egy vagy több ügyféltől származó egyéni jog vagy érdeksérelemre irányuló, személyesen szóban vagy írásban megtett bejelentés, amely a Gaudium Capital Kft. felszámoló szervezet (továbbiakban: Társaság), annak szervezeti egysége vagy munkavállaló, valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedő egyedi vagy általános eljárása vagy magatartása ellen irányul.

 

Nem minősül panasznak:
- általános tájékoztatás, állásfoglalás kérése
- az a „kifogás”, amely benyújtásának szabályait, illetve eseteit a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX. Törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. Törvény vonatkozó rendelkezései tartalmazzák

Panaszkezelési koordinátor: a Gaudium Capital Kft. által az ügyfélbejelentések átvételére, rendszerezésére hivatott munkatárs, amelynek feladatait a Társaság központi helyén (továbbiakban központi iroda) a mindenkori titkárságvezető látja el.

 

Ügyfél: minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Társaság eljárását, annak valamely konkrét tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban kifogásolja. Ezen körben ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki a Társaság tevékenységével közvetetten, illetve közvetlenül kapcsolatba kerül

 

4. A panaszbejelentések kezelésének rendje

 

4.1. A panasz bejelentésének módja és formája

 

A Társaság a panaszok bejelentését elsődlegesen írásban – kivételes, lentebb részletezett esetekben szóban – fogadja el. A kivételes esetben szóban, személyesen tett bejelentés a Társság központi irodájában történik, melyet elsődlegesen a panaszkezelési koordinátor, illetve az ügyféllel kapcsolatban álló munkatárs, írásban, formanyomtatványon (1.sz. melléklet) rögzít.

 

Panaszbejelentés:

Levélben: 1115 Budapest, Keveháza u. 1-3.

Emailban: gaudiumcapitalkft@gmail.hu

Telefonon. +36-1/614-8980

Faxon: +36-1/614-8980

Személyesen: 1115 Budapest, Keveháza u. 1-3.

 

A Társaság minden olyan tartalmú levelet, faxot, mail üzenetet panaszként fogad és kezel, amely a fenti 3. pont szerinti definíciónak megfelel.

 

Telefonon vagy személyesen a Társaság központi irodájában történő bejelentés esetén a panaszkezelési koordinátor egyeztet a bejelentővel és felhívja, hogy a panaszt a bejelentő írásban (levél, fax, e-mail) tegye meg. Amennyiben a bejelentő az írásbeli forma elkészítésében önhibáján kívül akadályoztatva van (írástudatlan, látássérült, kora, egészségi állapota miatt) kérésére írásban formanyomtatványon (1.sz. melléket) a panaszkezelési koordinátor rögzíti a panaszt.

 

4.2. A panaszbejelentések átvétele

 

A panaszok fogadása és átvétele elsősorban a panaszkezelési koordinátor, illetve az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársak feladata. Mindemellett a panaszkezelési koordinátor akadályoztatása esetén minden munkatárs köteles a panaszt megfelelő módon felvenni vagy átvenni. A panaszok fogadása a Társaság központi irodájában munkanapokon 10-16 óra között történik. Munkanapokon 16 óra után vagy munkaszüneti, illetve vasár- és ünnepnapokon érkező e-mail vagy fax formájában érkező bejelentéseket a következő munkanapon dolgozza fel a panaszkezelési koordinátor.

 

4.2. A panaszok kezelésének eljárási rendje

 

A beérkezett panasz rögzítése után a panaszkezelési koordinátor megvizsgálja a beadványt, minősítési kérdés esetén egyeztet a Társaság ügyvezetőjével. Panasz minősítés esetén, további vizsgálat következik, eldöntendő, hogy a panasz szakmai vagy adminisztrációs jellegű. Adminisztrációs probléma esetén, ha az ügyvezetővel történő egyeztetés után született megoldás, akkor a panasz, probléma megoldódott. Amennyiben szakmai jellegű a panasz, az egyeztetést a panasszal érintett személlyel kell lefolytatni. Eredményes megbeszélés után a probléma megoldódott, amelyről a panaszost a panasz benyújtásától számított 30 napon belül a panaszkezelési koordinátor értesíti. Sikertelenség esetén a panaszt továbbítják a Társaság ügyvezetőjének, aki- a panaszkezelési koordinátor bevonásával írásban a panasz benyújtásától számított 30 napon belül indokolással ellátott írásbeli formában válaszol az ügyfélnek. A válasz elfogadása esetén a probléma megoldódott.

 

5. Záró rendelkezések

 

5.1. A Társaság ügyvezetőjét a panaszkezelési koordinátor havonta egy alkalommal tájékoztatja a panaszügy-intézési tevékenység adatairól és gyakorlati tapasztalatairól.

 

5.2. Az ügyfélbejelentésekkel kapcsolatban kitöltött nyomtatványokat az adminisztráció őrzi meg és irattárazza 3 évig. Az adminisztráció a panaszügyekről külön nyilvántartást is vezet (2. számú melléklet).

 

5.3 A jelen Szabályzatot a Társaság központi irodájában ki kell függeszteni.

 

5.4. A jelen Szabályzat 2014. szeptember 22. napján lép hatályba.

 

Vályi Attila

ügyvezető

Gaudium Capital Kft.

 

 

A teljes szabályzat letöltése: Panaszkezelési Szabályzat (DOC, 49Kb)

 
Gaudium Capital Kft.
 
GAUDIUM CAPITAL
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely
H-1112 Budapest, Cseresznye utca 37.
Cégjegyzékszám
01-09-171607
Adószám
24150075-2-43
A honlap sütiket használ a böngészés támogatására és egyes funkciók elérésére. A honlap további használatával hozzájárul a sütik használatához. A sütik kezeléséről további információt az Adatvédelem menüpont alatt talál.